logo

Herontwikkeling Zomerdijk, IJsselstein

Context

Roba Metals is sinds 1960 gevestigd aan de Hollandsche IJssel nabij de binnenstad van IJsselstein. Op deze locatie kan het familiebedrijf niet verder uitbreiden en veroorzaakt zij soms overlast voor haar omgeving. Roba oriënteert zich op een verplaatsing naar het nabijgelegen, nieuw uit te geven bedrijvenpark De Kroon. De gemeente IJsselstein is positief over de verplaatsing omdat daarmee de achter te laten locatie (5 hectare) kan worden herontwikkeld tot woningbouw. Begin 2019 waren de gesprekken tussen Roba en de projectontwikkelaar van De Kroon vastgelopen. Er was onenigheid over meerdere aspecten waaronder de financiële uitgangspunten en de risicoverdeling. Om uit deze impasse te geraken, is OMU door Roba en de gemeente gevraagd om een bemiddelingstraject te voeren.

Onze inzet

OMU heeft verkennende en verdiepende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Ook heeft OMU sessies georganiseerd met ambtenaren van de gemeente en de provincie, om de planologische kaders en randvoorwaarden scherper te krijgen voor zowel de Zomerdijk als De Kroon. Aan de hand van een door OMU opgestelde adviesrapportage en plenaire bespreking met alle betrokkenen, hebben partijen medio 2019 een intentieovereenkomst ondertekend met als uitgangspunt een ruil van de twee locaties. Tot slot heeft OMU ondersteund bij de selectie van een externe procesbegeleider, die partijen in het najaar van 2019 is gaan adviseren bij het uitvoeren van een gezamenlijke verkenning naar beide locaties en het maken van nadere onderlinge afspraken.

Het resultaat

Een florerend familiebedrijf dat veel lokale en regionale werkgelegenheid biedt, krijgt de mogelijkheid om te verplaatsen naar een duurzame nieuwe locatie in de directe nabijheid. Het vrijkomende verouderde bedrijfsterrein kan worden herontwikkeld ten behoeve van tenminste 200 woningen, waarmee IJsselstein tegemoet komt aan de regionale woningbehoefte en bovendien de ruimtelijke kwaliteit langs de Hollandsche IJssel kan verbeteren.

Opdrachtgever: Roba Metals, Van Wijk Vastgoed & Ontwikkeling, gemeente IJsselstein
Oppervlakte (m2): 5 hectare
Jaar: 2019
Skills: Faciliterend
Contactpersoon: Sander van Schijndel